Georeplikátor

kinetic sculpture 2500 x 1000 mm / aluminum, neodymium magnets, iron powder
 

ENG

Georeplicator uses a combination of two meanings, geos (from Greek genus – terrestrial, earthly) and replication, ie restoration, re-introduction, amplification, duplication. These meanings capture the content of this kinetic device that complements the rocks according to their energy potential.
 
The input medium is a mineral called magnetit. This iron ore is the oldest known substance with magnetic properties. The georeller works with two main attributes of magneto-iron, which make up the major component of the magneto and the magnetic field it creates. In geo-replication, the magnetic field of the mineral is amplified and by its magnetic effect on the Georeplicator activates its replication process. In it, the Georeplicator begins to form the structure of the replicated magnet. The generation of the original mineral structure is specifically caused by the transfer of energy through the skeleton of the Georeplicator . The primary impulse is therefore the interaction of the magnet and the iron dust reservoir. The magnet is attracted to the magazine, which is also repelled by the upper pendulum. Initially the stack is full and the force of the magnet is greater, so the upper pendulum is pushed out by the lower one, but thanks to the gravitational force, it returns to the original position and pushes the initial impulse back into the lower pendulum, thus invoking the trajectory. The third diversity of motion is the oscillation of the entire structure, which is hung on the third joint. The gradual loss of iron particles in the reservoir is the weaker magnet effect. When the iron is exhausted in the GeoPlus tank, the process stops.
 
As I mentioned above, the replication process occurs through the circular movements of the Georeplicator´s pendulum. Just like the replicated magnetit has two poles, the kinetic structure has two center pendulums. The lower and upper edges of the structure also indicate two invisible circles, if we join these intersecting circles, the proportions of the Georeplicator´s skeleton will be output. Movement here indicates the anchor points from which he himself comes out.
 
Because the Georeplicator is designed to detect hidden magnetic charge in the rock and then interact with it, I chose Ripe to collect minerals. This memorable place of Czech mythology is a table top with an ellipse shape. And under the wooded surface, the volcanic past from the Tertiary period is hiding.
 
 

CZ

Georeplikace využívá spojení dvou významů, geos (z řeckého γεός – pozemský, zemský) a replikace, tedy obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení. Tyto významy vystihují náplň tohoto kinetického zařízení, které dotváří horniny podle jejich energetického potenciálu.

Vstupním médiem je nerost zvaný magnetovec. Tato ruda železa je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi. Georeplikátor pracuje se dvěma hlavními atributy magnetovce – železem, které tvoří většinovou složku magnetovce a magnetickým polem, které vytváří. Při georeplikaci je magnetické pole nerostu zesíleno a ten magnetickým působením na Georeplikátor aktivuje jeho replikační proces. Při něm Georeplikátor začne pomocí železných částic dotvářet strukturu replikovaného magnetovce. Generování originální struktury nerostu je konkrétně způsobeno předáváním energie skrze kostru Georeplikátoru. Prvotním impulsem je tedy interakce magnetovce a zásobníku se železným prachem. Magnetovec přitahuje zásobník, který je zároveň odpuzován horním kyvadlem. Zpočátku je zásobník plný a síla přítahu magnetovce je tedy největší, proto je horní kyvadlo odtlačováno spodním, ovšem díky gravitační síle se po odtlačení vrací do původní pozice a tak neviditelnou silou předá prvotní impulz zpět spodnímu kyvadlu, které tím změní trajektorii. Třetí diverzitou pohybu je oscilace celé konstrukce, která je zavěšená na třetím kloubu. Postupným ubýváním železných částic v zásobníku je vliv magnetovce slabší. Po vyčerpání železa v zásobníku Georeplikátoru se celý proces zastaví.

Jak jsem již výše zmínil, replikační proces se děje skrze krouživé pohyby kyvadel Georeplikátoru. Stejně jako replikovaný magnetovec disponuje dvěma póly, tak i kinetická konstrukce má dva středy kyvadel. Spodní a vrchní okraj konstrukce zároveň naznačuje dvě neviditelné kružnice, pokud tyto protínající se kružnice spojíme, vyjde nám proporce kostry Georeplikátoru. Pohyb zde tedy udává kotevní body, ze kterých sám vychází.

Protože je Georeplikátor navržen tak, aby detekoval skrytý magnetický náboj v horninách a následně s nimi interagoval, zvolil jsem pro sběr nerostů horu Říp. Toto památné místo české mytologie je svým tvarem stolová hora s vrcholovou plošinou ve tvaru elipsy. A pod dnes zalesněným povrchem ukrývá vulkanickou minulost z období třetihor.

avu 2018

Close Menu