Virtual Level

105 x 100 cm / videomapping on canvas

ENG

When we look at the scene we see a granite quarry and a surroundinng landscape estetically converted to black and white shades. This simplification of a projection releases us from disturbing elements in real enviroment. This fact is helping us to concentrate on the kinetic element of the scene. The element is represented by a real time computer generated vector mesh which is being projected by video- mapping. The mesh evocates a vawe motion of a water surface which is being computed on the basis of detected sound waves in the neighbourhood of the installation. The spectator is then becoming a part of the whole scene.
The mesh, which is used here, is similiar to meshes which are used in real engineering applications. For instance it can be used to calculate wave patterns around ships or flow around cars. This is the reason why I took it as an ideal tool to demonstrate enviromental elements in this installation.
The mesh simulates statical as well as stormy behaviour of the water surface. The spectator is absorbing a simplified image of a virtual lanscape which evocates an impression of a moving space. The visual impulse is getting closer to abstract subconscious processes in human mind, which are responsible for our feelings in spatial perception.
The contrast of a computer generated image and a classical painting plays an important role for me.
In the process of the classical painting, the are many spontaneus actions which make overall impression of the painting , which higlight the style of the author and aindicate the uniqnues of the location and memory. My intention was to retain this ability of the classical painting in this scene. Because of that the installation reacts originally to every single spectator.
 

CZ 

Při pohledu na obraz vidíme zachycení místa žulového lomu a části krajiny kolem něj v černobílé estetice. Toto zjednodušené zobrazení nás oprostí od možných rušivých elementů v reálném prostředí, což nám tím pádem usnadní koncentraci na kinetický prvek v obrazu. Ten v tomto případě představuje v reálném čase počítačem generovaná vektorová síť, která je promítána pomocí video mappingu na malbu. Síť evokuje vlnění vodní hladiny, které se mění na základě snímaných zvukových vln v okolí obrazu. Divák se tedy stává součástí instalace.
Síť, jež je zde použita, je podobná těm, které se používají při skutečných inženýrských aplikacích. Lze ji například použít na výpočty vlnění kolem lodi nebo na proudění kolem automobilu. Proto pro mě představovala ideální nástroj pro demonstraci environmentálních vlivů v tomto díle.
Síť zde simuluje vodní hladinu v její téměř statické, ale i rozbouřené formě. Na diváka tak působí zjednodušený obraz virtuální krajiny, která evokuje dojem pohybujícího se prostoru. Vizuální podnět se zde přibližuje abstraktním, podvědomým procesům lidské mysli, které jsou zodpovědné za pocitové vnímaní prostoru.
Kontrast počítačově generované sítě a malby pro mě představuje důležitou rovinu. V procesu klasické malby se v ní odrazilo mnoho spontánních akcí, které tvoří celkový dojem z obrazu a zároveň zdůrazňují rukopis naznačující jedinečnost místa a vzpomínky. Mým zájmem bylo použít tuto vlastnost klasické malby i v tomto díle. Výsledná instalace tak reaguje originálně na každého diváka.
 
avu 2014
Close Menu