Full Moon Transmission

500 x 2000 mm / aluminum plate, subwoofer, analog projector

 

ENG

The installation follows up on its previous exterior presentation where its essence was to capture the luminosity and position of the Moon towards the Earth at full moon and to transform these phenomena using a light analog projector. The output has become a specific audiovisual installation.

One of the topics that appear in the installation is the reflection of natural cycles influenced by the Moon’s relation to Earth. Monthly Circle, which, during its journey, has undergone an evolutionary view, from the spiritual to pragmatically-proven experience of the society. He allowed us to look at the relationship of the moon with the earth as a pattern of thought which from the beginning accelerates further into the future. And who has imprinted in history as one of the milestones of perceiving time or observing the gravitational energies associated with the full moon. However, the idea of acceleration does not use a range of topics such as the lion’s spear to one goal, but on the contrary, the view stream offers a diverse range of views on the phenomenon we are exposed to.

For a better understanding of what role installations play in the context of fine art. It is necessary to look into a variety of interconnections of indirect influences associated with it. This satellite can be watched by anyone and anywhere on earth. It is projected in all cultural (ethnic) strata. The attachment to man, which is also evident in the elementary perception of day and night. Or inclusion in the context of religion. However, the installation is not intended to detail the socio-cultural horizons associated with this phenomenon. But to draw attention to their interconnection and mediation of the raw connection with moon in its brightest full moon form. From the moon, then, the node becomes the node from which the threads of context are drawn. The Mirror of Installation will then facilitate the virtual interconnection and materialization of abstract planes. Individual viewers here represent a multitude of viewing stream that dynamically changes according to the number of users.

The main idea node, represented by the moon disk, is converted into a range of sound frequencies in the installation that shake the membrane inside the projector. The membrane holds an extract from the soil at the site where the installation is located, symbolically linking the location of the installation and the moon being scanned. The final synchronization of the projection site and the Moon occurs when the sound signal arrives in the illuminated membrane and vibrates the medium on it. All the action that takes place in the projector is displayed on the screen underneath the projector. The projection surface is tuned to the same vibration scale as the projector membrane. This also leads to notional communication between the membrane and the projection surface in the installation. These vibrations that pass through the viewers and the visual footprint of the projection allow us to focus on the moment that can sometimes come to us everyday or so abstract that they blend with our reality. The installation provides a preview of the triangular bond between the moon, the earth and the human.

 
 

CZ

Instalace navazuje na svoji předchozí prezentaci v exteriéru, kde její podstatou bylo snímání světelnosti a pozice Měsíce vůči Zemi při úplňku a následná transformace těchto jevů pomocí světelného analogového projektoru. Výstupem se tak stala specifická audiovizuální instalace.

Jedním z témat, která se v instalaci objevují, je reflexe přírodních cyklů, ovlivněných vztahem Měsíce vůči Zemi. Měsíční koloběh který během své cesty prošel názorovou evolucí, od spirituálního po pragmaticky experimentem ověřený vhled společnosti. Nám umožnil pohlížet na vztah měsíce vůči zemi, jako na názorový vzorec, který od jeho počátku akceleruje dále do budoucnosti. A který se v historii otiskl jako jeden z milníků vnímání času nebo pozorování gravitačních energií spojených s úplňkem. Ovšem myšlenkové zrychlení nezužuje okruh témat jako hrod kopí směřující k jednomu cíli, ba naopak názorový stream nabízí rozvětvující škálu pohledů na tento jev kterému jsme vystaveni.

Pro lepší porozumění jakou roli hraje instalace v kontextu výtvarného umění. Je třeba nahlédnout do palety provázanosti nepřímých vlivů s tím spojených. Tento satelit který může kdokoli a odkudkoli na zemi sledovat. Je promítnut ve všech kulturních (etnických) vrstvách. Navázanost na člověka která je patrná i v elementárním vnímání dne a noci. Nebo začlenění v kontextu náboženství. Instalace však nemá za cíl detailně rozkrývat sociálně kulturní horizonty spojené s tímto jevem. Nýbrž upozornit na jejich propojenost a zprostředkování syrového spojení s měsícem v jeho nejjasnější úplňkové formě. Z měsíce se pak stává uzel od kterého jsou vedeny nitky souvislostí. Zrcadlo instalace nám pak usnadní virtuální propojení a zhmotnění abstraktních rovin. Individualit diváka zde představuje mnohost názorového streamu který se dynamicky mění podle počtu uživatelů.

Hlavní myšlenkový uzel reprezentován měsíčním kotoučem je v instalaci převeden do škály zvukových frekvencí, které rozechvívají membránu uvnitř projektoru. V membráně je uložen extrakt z půdy v místě, kde se instalace právě nachází, což v symbolické rovině propojuje umístění instalace a snímaný měsíc. K finální synchronizaci místa projekce a Měsíce dochází, když zvukový signál dorazí do prosvícené membrány a rozvibruje médium na ní. Veškerý děj který se odehrává v projektoru je zobrazen na projekční ploše, umístěné pod projektorem.  Projekční plocha je nalazená na stejnou vibrační škálu jako membrána v projektoru. Tím je i vedená pomyslná komunikace mezi membránou a projekční plochou v instalaci. Tyto vibrace které procházející skrze diváky a vizuální stopa projekce, umožňuje zaostřit na moment který nám jindy může přijít všední nebo natolik abstraktní že splývají s naší realitou. Instalace tím nabízí náhled na trojúhelníkovou vazbu měsíce, země a člověka.

AVU 2017

Close Menu