Audire Fluctus

interactive installation with performance
 

ENG

Audire Fluctus explores the interplaying levels of human technology and environment. This concept embodied in the form of clothing. It allows its bearer to undergo technological media and thus look at them from another position. This technological immunity is represented by the top layer of this multi-level design. It is made of metallized fabric. Thanks to this material, the garment is able to significantly reduce the electromagnetic radiation that comes or goes from the wearer. Thanks to this shielding, Audire Fluctus is becoming an invisible shroud for technology. At Audire Fluctus, the concept focuses on advanced technologies that use electrical power to operate. However, electromagnetic radiation is also part of the spectrum that we use for data transmission, telephone calls or radio communication. That’s why this space-based data stream is the medium for Audire Fluctus. This corresponds to its name, because Audire Fluctus means listening to the waves.

And it is this electromagnetic wave from which the wearer can hide so he can listen. The middle layer is able to detect and then use the sound to represent that wave to the wearer. This detection capability thus allows the wearer to look into the previously hidden world of electromagnetic waves and become his observer. Because the electromagnetic wave in the Audire Fluctus plane is a significant feature of technology such as katova. It becomes its bearer the explorer who is allowed to look beyond the imaginary boundary of how we normally see technology. The Audire Fluctus pilgrim, wrapped in a golden cloak, can travel outside the spectrum of technological perception.

Installation

The focus of the installation is the Sonus Lumine sekundus projection device. This apparatus responds to EL. stimuli and waves of the installation, which translates into visual structures in the circular center of the installation space. The installation itself is accompanied by several secondary platforms that generate or interact with the EL. waves. The viewer can thus enter a dynamic environment and influence the reality around him by his presence.

S.L.S. it actively reacts to the performers’ movements, which will reflect sensed waves. This visual representation of the technological principles will show the functional elements of the suits by direct application. This allows the viewer to see how these suits work. By deliberate combination of visual and invisible principle, the whole concept becomes comprehensible to the viewer.

The Audire Fluctus project was created in collaboration with fashion designers Iva Burkertová and Žil Vostalová
Furthermore, the project could not be created without the great support of Vodafone Czech Republic in the competition # jetovtobě
 

CZ

Audire Fluctus zkoumá vzájemně se ovlivňující roviny technologie člověka a prostředí.  Tento koncept je zhmotněný v podobě oděvu. Dovoluje jeho nositeli podstoupit od technologických medií a tím na ně nahlédnout z jiné pozice. Tato technologická imunita je zde zastoupena díky vrchní vrstvě tohoto víceúrovňovým designu. Ta je zhotovena z pokovené textilie. Díky tomuto materiálu je oděv schopen výrazně redukovat elektromagnetické záření které přichází nebo odchází od nositele. Audire Fluctus se díky tomuto odstínění stává jakým si neviditelným pláštěm pro technologii. V rovině Audire Fluctus se koncept zaměřuje na pokročilé technologie které pro své fungování využívají elektrickou energii. Elektromagnetické záření je však i část spektra kterou používáme i pro přenosy dat, telefoniích hovorů nebo radiového spojení. Proto i tento datový tok plující prostorem představuje medium pro Audire Fluctus. To koresponduje i s jeho názvem, Audire Fluctus totiž znamená poslouchat vlny. 

A právě toto elektromagnetického vlnění od kterého se může nositel skrýt tak může i poslouchat. Prostřední vrstva totiž dokáže detekovat a následně pomocí zvuku reprezentovat to to vlnění nositeli. Tato detekční schopnost tak dovoluje nositeli nahlédnout do dříve skrytého světa elektromagnetického vlnění a stát se jeho pozorovatelem. Jelikož je elektromagnetické vlnění v rovině Audire Fluctus signifikantním znakem pro technologii jako katovu. Stává se jeho nositel průzkumníkem kterému je dovoleno nahlížet za pomyslnou hranici toho jak na technologii běžně nahlížíme. Poutník Audire Fluctus zahalen do zlatavého pláště tak může putovat mimo spektrum technologického vnímání.

Instalace

Středobodem instalace je projekční zařízení Sonus Lumine sekundus. Tento aparát reaguje na EL. podněty a vlnění instalace, které převádí do vizuálních struktur v kruhovém středu prostoru instalace. Instalace samotná je doprovázena několika sekundárními platformami, které generují, či rovněž interagují s EL. vlněním. Divák tak může vstoupit do dynamického prostředí a svou přítomností ovlivňovat realitu kolem sebe. 

S.L.S. aktivně reaguje na pohyby performerů na kterých se tak budou odrážet snímaná vlnění. Touto vizuální reprezentací technologických principů dojde ke znázornění funkčních prvků obleků přímou aplikací. Díky tomu divák přímo uvidí jak tyto obleky fungují. Záměrnou kombinací vizuálního i neviditelného principu se tak stává celý koncept pro diváka uchopitelným.

Projekt Audire Fluctus vznikl v kolaboraci s módními návrháři Ivou Burkertovou a Žil Vostalovou
Projekt by dále nemohl vzniknout bez skvělé podpory Vodafone Czech Republic v rámci výzvy #jetovtobě

 

mbpfw 2019

 
design concept of sonic projectors

Close Menu