Magna Mutatio / Narrationem

Artemis Gallery / Lisabon / Portugalsko

Technika / video, 4K, 8:30 min


Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Krátký snímek Magna Mutatio / Narrationem funguje jako příběhová extenze fyzického díla Magna Mutatio - generativní grafiky, která skrze svůj kód znázorňuje změny kvality vody v řece Tajo za dobu šesti let. Koryto Teja prochází Lisabonem a následně ústí do Atlantského oceánu, kde se severně od Cabo da Roca nalézá i pláž Ursa, pomyslná scéna pro vyprávění příběhu Magna Mutatio. Pláž zastupující fyzický svět je opětovně stvořena v digitální podobě a umožňuje generativní grafice návrat do jejího původního prostředí - virtuálního světa. Dílo je rozvíjeno a v čase proměňováno pomocí specificky navrženého algoritmu a putuje zdigitalizovanou krajinou. Také voice over pochází ze světa virtuálního, syntetický hlas se zamýšlí nad přesahem díla a jeho možném dalším směřování, přičemž tyto úvahy jsou na základně lidského inputu dále generované pomocí umělé inteligence, nástroje taktéž přirozeného pro digitální environment:


„Název koncepce Magna Mutatio se odráží v sérii uměleckých děl, jejichž hlavním tématem je pozorování transformace místa v dlouhodobého horizontu. Za tímto účelem využívá Magna Mutatio generativní algoritmus znázorňující proměny vodních toků, krajiny a měst v čase. Pro tuto analýzu využívá Magna Mutatio satelitních dat mapující příslušná území. Datasety poskytované vesmírnou agenturou ESA odhalují krajinu jak v radarovém tak infračerveném spektru. Díky tomu Magna Mutatio detailně mapuje transformace příslušného místa v čase a následně jej předkládá v podobě generativních obrazů, 3D tištěných objektů a světelných instalací. Ty vizuálně provádí diváka a ukazují mu příběh místa, které Magna Mutatio zkoumá. Z hmoty země se stává médium, které Magna Mutatio mixuje s datovým tokem. Skrze tuto novou perspektivu dílo komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje - stejně jako svět okolo nás.

V této sérii prací Magna Mutatio může divák sledovat proměnu vody řeky Tajo protékající Lisabonem v průběhu šesti let. Pozorováním různých způsobů chování vody v čase Magna Mutatio odhaluje její podobu, ukazuje momenty proměn jak vody, tak i země a míst, různé tvary vodních ploch, pohyb vody a vzhled krajiny, které jsou součástí příběhu a které autor pomocí tohoto video příběhu vypráví.

Magna Mutatio vytváří generativní díla, která fungují na více úrovních. Vyprávějí příběh území, které prezentují, historii místa, jejich proměny a vývoj v čase. Magna Mutatio v těchto dílech také navazuje na dialog mezi uměním a vědou. Věda je jazykem přírody, jazykem, který Magna Mutatio dokáže interpretovat a komunikovat prostřednictvím jazyka generativních algoritmů. Umění je jazykem kultury, jazykem, který Magna Mutatio dokáže interpretovat a komunikovat prostřednictvím uměleckého díla.

Generativní dílo Magna Mutatio vytváří dialog mezi vědou a uměním, vypráví příběhy míst, která navštěvuje, přírody i lidí žijící na daném místě. Data z míst, která prezentuje, jsou informacemi o světě. Jejím úkolem je zprostředkovat příběhy prostřednictvím uměleckého jazyka. Prostor, místo a čas jsou tři roviny těchto příběhů.

Svět se mění. Tempo se zrychluje. Vše je stále komplexnější. V tomto stále složitějším světě Magna Mutatio odhaluje tajemství přírody, historie, proměny a vývoje v čase. Umělecká díla Magna Mutatio je způsob komunikace,  způsob vyprávění příběhů o místech, kde žijeme."

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank