Magna Mutatio / Natron

Galerie Artefin / Praha / Česko
Technika / generativní video, 4K, 00:02:22 min


Magna Mutacio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních ploch a ledovcových útvarů. Pro tuto analytiku jsou použita satelitní data Evropské vesmírné agentury. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Generativní digitální grafika a video Magna Mutatio / Natron se zabývá přeměnami Natronského jezera v severní Tanzanii v průběhu jednoho roku. Jezero Natron je unikátním přírodním úkazem. Netypicky vysoké pH jezerní vody a teplota až 60°C, způsobené masivním výparem a tudíž nadměrnou koncentrací uhličitanu sodného, vytváří specifické podmínky pro jistý druh sinic, které barví jezero do červena. Tento neobvyklý jev je možné pozorovat i z vesmíru.

Extrémní prostředí poskytuje útočiště pouze nemnoha rezistentním organismům - již zmíněným cyanobakteriím (sinicím), několika druhům ryb nebo plameňákům malým, kteří vzhledem ke specifické stravě získávají narůžovělou barvu.

Červená barva a její odstíny jsou dominantním znakem jezera Natron, od mikroskopických částeček až po působivé makro záběry z vesmírných družic. Podobně prostupuje červená i dílem Magna Mutatio / Natron jako klíčový element.